Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden (26 april 2020)

Dit zijn de voorwaarden die vdK Online hanteert (daar waar deze webversie afwijkt van de aan u verstrekte pdf, zal de pdf-versie prevaleren):

1: Definities

a. vdK Online: de eenmanszaak vdK Online, gevestigd te Gerstveld 16, 6658LS Beneden-Leeuwen, KvK 86 818 988. Als tweede handelsnaam wordt ook vanderkammen.com gebruikt.

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon welke met vdK Online een verbintenis aangaat of aangegaan heeft.

c. Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst zoals, maar niet beperkt tot, software, applicaties, databases, websites en designs alsmede voorlopige en/of definitieve ontwerpen, formats etc. die al dan niet voorlopig als tussen-, deel-, of eindresultaat van de Overeenkomst door vdK Online aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

d. Diensten: alle dienstverlening die het onderwerp is van een Overeenkomst zoals, maar niet beperkt tot, het ontwerpen, ontwikkelen, beheren, ter beschikking stellen en onderhouden van Producten, Hosting, project management en advisering ten aanzien van de Producten alsmede alle aanvullende en ondersteunende diensten op dit gebied.

e. Software: alle programmatuur die noodzakelijk is om Producten te ontwerpen, ontwikkelen, beheren en/of onderhouden, dan wel Hosting en/of service te verlenen, hieronder wordt nadrukkelijk eveneens het door vdK Online ontwikkelde eigen Content Management Systeem (‘vdK Sites’) begrepen.

f. Hosting: het ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van producten via internet.

g. Bijlage: de bijlage die aan de Algemene Voorwaarden is aangehecht en daarmee onlosmakelijk is verbonden.

h. Schriftelijk: hieronder wordt verstaan in geschrift of per e-mail.

2: Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en overigerechtsbetrekkingen van vdK Online en alle daarbij horende handelsnamen, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86 818 988 (‘vdK Online’).

b. Toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

c. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

d. vdK Online is te allen tijde gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Indien vdK Online de algemene voorwaarden wijzigt, zal dit aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt. De gewijzigde algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien Opdrachtgever geen bezwaar hiertegen heeft gemaakt binnen 14 dagen nadat deze bekend zijn gemaakt

e. Indien een afspraak, welke is genoemd als onderdeel van een offerte, conflicteert met deze Algemene Voorwaarden dan geniet de genoemde afspraak de voorkeur. Een uitzondering is dat de afspraak altijd conform de Nederlandse wet dient te zijn.

3: Offertes, Aanbiedingen en Overeenkomst

a. Alle offertes en aanbiedingen van vdK Online zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

b. vdK Online kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

c. vdK Online behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

d. Een Overeenkomst tussen vdK Online en Opdrachtgever komt tot stand indien en voor zover vdK Online een opdracht schriftelijk of per e-mail aanvaardt of door vdK Online uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.

e. Aanvullingen of wijzigingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden zoveel mogelijk Schriftelijk bevestigd.

f. vdK Online zal zich te allen tijde inspannen de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren. vdK Online is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Opdrachtgever beoogde tenzij dergelijke resultaten nadrukkelijk als zodanig zijn opgenomen in de Overeenkomst.

g. vdK Online bepaalt de wijze waarop en door welke medewerkers de Overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

h. vdK Online is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten van Opdrachtgevers derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal vdK Online de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

4: Verplichtingen Partijen

a. Opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen bij het uitvoeren van de Overeenkomst en alle benodigde informatie aan vdK Online verstrekken.

b. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan vdK Online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan vdK Online worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan vdK Online zijn verstrekt, heeft vdK Online het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

c. Opdrachtgever is verplicht te handelen conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

d. Opdrachtgever is gehouden op een dusdanige manier gebruik te maken van het Product en/of de Dienst dat daardoor de juiste werking van de Software, het computersysteem en/of eventueel aangelinkte websites niet wordt belemmerd, dan wel dat daardoor andere opdrachtgevers in het gebruik van product en/of diensten niet worden belemmerd.

e. vdK Online houdt zich het recht voor om aan Opdrachtgever de toegang tot het Product en/of de Dienst of Software te ontzeggen indien Opdrachtgever in strijd handelt met de voorafgaande artikelleden dan wel indien Opdrachtgever niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen als bepaald in artikel 7. vdK Online zal wegens weigering van de toegang tot het Product en/of de Dienst of Software op grond van dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Opdrachtgever vrijwaart vdK Online voor alle aanspraken van derden uit hoofde van dit artikel.

f. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, zoals, maar niet beperkt tot, het geleverde Product onder meer door het maken van afdoende back-ups. Opdrachtgever is te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het treffen van beveiligingsmaatregelen alsmede voor het maken en op een veilige plaats bewaren van back-ups.

g. vdK Online is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de Overeenkomst door welke oorzaak ook ontstaan.

5: Ontwikkeling design en website

a. Indien het Product dat wordt ontworpen/ontwikkeld door vdK Online ten behoeve van Opdrachtgever een design of website betreft, geldt het bepaalde in dit artikel. De specificaties waaraan een dergelijke website dient te voldoen zullen vooraf door Opdrachtgever aan vdK Online ter beschikking worden gesteld.

b. De specificaties als bedoeld in lid a kunnen onder meer betrekking hebben op de stijl, het aantal te ontwikkelen webpagina’s, de op te nemen tekstbestanden, formulieren, logo’s, foto- en videobeelden, grafische bestanden, geluid codes en/of ander materiaal. Ook dient hierbij te worden gedacht aan de functionele en technische eigenschappen van de website.

c. vdK Online is niet verantwoordelijk voor fouten als gevolg van een onjuist ontwerp of het aanleveren van een verkeerd bestand. vdK Online is niet gehouden om de ontwerpen en bestanden vooraf te controleren.

d. vdK Online zal de website met zorg ontwikkelen zoveel mogelijk met inachtneming van de specificaties als bedoeld in leden a en b van dit artikel.

e. Opdrachtgever kan zelfstandig documenten en/of gegevens op de website publiceren via het vdK Sites. Opdrachtgever is zich er terdege van bewust dat eventuele plaatsing van dergelijke documenten en/of aanpassing van bepaalde elementen via vdK Sites consequenties kan hebben voor de lay-out van de website.

6: Ontwikkeling maatwerk

a. Indien het Product dat wordt ontworpen/ontwikkeld door vdK Online ten behoeve van Opdrachtgever maatwerkapplicaties of -programmatuur betreft, geldt het bepaalde in dit artikel. De specificaties waaraan dergelijk maatwerk dient te voldoen zullen vooraf door Opdrachtgever aan vdK Online ter beschikking worden gesteld.

b. De ontwikkeling van dergelijk maatwerk geschiedt volgens de volgende primaire fases:
1: Functioneel ontwerp fase
2: Technisch ontwerp fase
3: Ontwikkeling van modules fase
Indien Opdrachtgever de voornoemde fases niet wenst te volgen geschiedt dit geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

c. Indien het maatwerk in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

d. In afwijking van het voorgaande zal het maatwerk, indien Opdrachtgever daarvan vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

e. Opdrachtgever is gehouden van mogelijke fouten onverwijld melding te maken aan vdK Online.

f. Ieder recht op het herstel van fouten vervalt indien het maatwerk door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook is gewijzigd.

g. Acceptatie van maatwerk mag niet worden onthouden op andere gronden dan die, welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten die operationele of productieve ingebruikname van het maatwerk niet in de weg staan.

7: Prijzen & Betalingsvoorwaarden

a. Alle tarieven van vdK Online zijn uitgedrukt in Euro’s - tenzij anders aangegeven - en exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Opdrachtgever alle kosten verband houdende met de Producten en/of Diensten.

b. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt. Betaling geschiedt afhankelijk van de duur en aard van de Overeenkomst volgens een met Opdrachtgever overeen te komen verdeling vooraf, bij aanvang, gedurende en bij voltooiing van het Product en/of de Dienst.

c. Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld.

d. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is vdK Online gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige Opdrachtgever.

e. vdK Online is gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk te stellen van betaling van een voorschot van Opdrachtgever. vdK Online zal, ingeval van een gevraagd voorschot, slechts werkzaamheden in het kader van de desbetreffende Overeenkomst verrichten nadat het voorschot door Opdrachtgever is voldaan. Indien het voorschot niet, of althans niet tijdig, is voldaan, is vdK Online nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet uitvoeren van de Overeenkomst. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met een factuur in het kader van de Overeenkomst.

f. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van eventuele wettelijke rente en kosten en vervolgen van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

g. vdK Online is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen voldoet dan wel indien na het sluiten van de Overeenkomst te haar kennis gekomen omstandigheden vdK Online goede grond te geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen.

h. Indien de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan wel indien bij een wijziging van de opdracht deze wijziging in strijd is met het bepaalde in artikel 13 (Wetgeving), dan wordt vdK Online vrijgesteld van levering van het oorspronkelijke product of dienst.

i. Indien lid h van dit artikel in werking treedt heeft vdK Online recht op vergoeding voor de tot dan toe verrichte diensten en op een schadeloosstelling wegens inkomstenderving. Bij vooruit- of deelbetaling zal geen restitutie van de betaling plaatsvinden tenzij anders overeengekomen.

8: Leveringstermijnen & Aflevering

a. vdK Online zal het Product en/of de Dienst aan Opdrachtgever afleveren op de overeengekomen wijze. Indien het desbetreffende Product online, of afstand, ter beschikking wordt gesteld zal het Product door vdK Online online in een testomgeving worden geplaatst.

b. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen tussen Partijen, zal een website bij levering worden voorzien van het CMS systeem vdK Sites waarmee Opdrachtgever zelf de website up-to-date kan houden door het plaatsen van documenten en/of gegevens op de website.

c. Ingeval het Product dat wordt geleverd een design of website (zoals omschreven in artikel 5) of maatwerk (zoals omschreven in artikel 6) betreft heeft Opdrachtgever na levering als bedoeld in lid a van dit artikel 2 (twee) weken om het Product te testen. Indien Opdrachtgever gedurende de testperiode gebreken, fouten of onvolkomenheden constateert, dient Opdrachtgever vdK Online hieromtrent binnen de testperiode schriftelijk en gedetailleerd te informeren. vdK Online zal dergelijke gebreken, fouten of onvolkomenheden vervolgens zo spoedig mogelijk kosteloos herstellen tenzij er sprake is van gebruiksfouten van Opdrachtgever c.q. andere niet aan vdK Online toe te rekenen oorzaken.

d. Indien Opdrachtgever binnen de testperiode als bedoeld in voorgaand lid niet heeft gereclameerd bij vdK Online wordt het Product geacht conform Overeenkomst te zijn geaccepteerd.

e. De in offertes, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering, en derhalve niet fataal, en binden vdK Online niet, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk het tegendeel is overeengekomen.

f. De leveringstermijnen vangen pas aan ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, of indien later bij ontvangst van alle noodzakelijke materialen of indien later bij ontvangst van het bedongen voorschot of zekerheidsstelling.

g. Overschrijding van een leveringstermijn geeft geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij er sprake is van grove toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan de zijde van vdK Online. In dit geval dient er sprake te zijn van overschrijding van een fatale termijn, die uitdrukkelijk als zodanig Schriftelijk is overeengekomen. Alsdan kan door Opdrachtgever slechts aanspraak worden gemaakt op vergoeding van, de Overeenkomst betreffende, gemaakte kosten. Een vergoeding bestaande uit wettelijke rente en/of vertragingsrente, dan wel een vergoeding wegens winstderving is uitdrukkelijk uitgesloten.

h. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid van beide partijen is afgewikkeld blijven alle rechten bij vdK Online.

9: Maatwerk

a. Indien vdK Online op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van vdK Online. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. vdK Online is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

b. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid a van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en vdK Online, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.

c. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal vdK Online Opdrachtgever desgevraagd tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

10: Garantie

a. vdK Online staat er niet voor in dat de Producten goed werken in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. vdK Online staat er evenmin voor in dat de Producten goed werken in samenhang met alle soorten apparatuur.

b. vdK Online zal zich jegens Opdrachtgever inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Producten en/of Diensten zo groot mogelijk te laten zijn. vdK Online garandeert niet dat de Producten en/of Diensten geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde gebruik of doel noch dat de Producten en/of Diensten zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zullen werken.

c. vdK Online zal zich naar beste vermogen inspannen aan haar toerekenbare fouten in de weergave van de inhoud dan wel de technische werking van de Producten en/of Diensten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen 2 (twee) maanden na levering gedetailleerd omschreven Schriftelijk bij vdK Online zijn gemeld. Indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan vdK Online toe te rekenen oorzaken dan zullen de kosten voor herstel volgens de gebruikelijk tarieven van vdK Online aan Opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht.

d. vdK Online is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

e. vdK Online heeft geen verplichting tot herstel voor fouten of gebreken die na afloop van de in lid c van dit artikel bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen Partijen een aparte overeenkomst is afgesloten waarin een dergelijke bepaling nadrukkelijk is opgenomen.

f. Niet nakoming door Opdrachtgever van één of meer van zijn verplichtingen ontheft vdK Online van al haar garantieverplichtingen.

11: Aansprakelijkheid

a. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van vdK Online is iedere aansprakelijkheid van vdK Online uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten - die tot aansprakelijkheid leidt, beperkt tot een vergoeding van directe schade en zal nooit meer bedragen dan tweemaal de factuurwaarde. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op doorlopende dienstverlening of een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de maximale vergoeding gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 25 .000 (vijfentwintigduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
1. De redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van vdK Online aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden.
2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.
3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

b. Aansprakelijkheid van vdK Online voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.

c. Aansprakelijkheid van vdK Online wegens tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, ontstaat slechts indien Opdrachtgever vdK Online onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkoming en vdK Online ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat vdK Online in staat is adequaat te reageren.

d. De eventuele aansprakelijkheid van vdK Online is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventuele beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van vdK Online in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

e. vdK Online zal niet aansprakelijk zijn voor schade tengevolge van inbreuk op vertrouwelijkheid van communicatie die op verzoek van, dan wel met al dan niet stilzwijgende instemming van opdrachtgever elektronisch plaatsvindt.

f. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen, rust op vdK Online geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd. Opdrachtgever vrijwaart vdK Online voor alle aanspraken van derden.

12: Overmacht

a. Opdrachtgever en vdK Online zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, langdurige ziekte van één of meer personen die de werkzaamheden zouden verrichten, molest, brand, waterschade, overstromingen, atmosferische omstandigheden, langdurig uitval van elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie vdK Online bij de uitvoering van haar Producten en/of Diensten afhankelijk is.

b. Wanneer een overmachtsituatie langer dan 30 (dertig) dagen heeft geduurd, hebben Opdrachtgever en vdK Online het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te beëindigen. Opdrachtgever blijft in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.

13: Domeinnamen & IP-adressen

a. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn mede van toepassing de regels en procedures van de instanties, die verantwoordelijk zijn voor de registratie van domeinnamen, waaronder –doch niet uitsluitend- begrepen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De instantie die verantwoordelijk is voor de registratie van de domeinnamen beslist over deuiteindelijke verlening van de domeinnaam. vdK Online heeft in deze procedure slechts een bemiddelende rol en garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd.

b. Opdrachtgever vrijwaart vdK Online tegen iedere aanspraak van derden in verband met registratie en het gebruik van de domeinnaam, ook indien deze domeinnaam niet door vdK Online is geregistreerd.

c. Indien vdK Online een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal vdK Online medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

14: Hosting, beheer, onderhoud & service

a. vdK Online kan bij de uitvoering van Hosting, beheer, onderhoud en/of service gebruik maken van derden.

b. Indien Opdrachtgever wenst kan vdK Online Hosting, beheer, onderhoud en service verrichten. Hiertoe kan afzonderlijk een overeenkomst worden gesloten tussen Partijen. In het geval geen afzonderlijke overeenkomst is gesloten tussen Partijen, zijn de in dit artikel vermelde bepalingen nadrukkelijk van toepassing.

c. vdK Online kan geen onbelemmerde toegang tot het internet en netwerk garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van het internet en het netwerk.

d. Opdrachtgever zal geen toegang tot de Producten en/of Diensten kunnen verkrijgen op tijdstippen dat werkzaamheden aan het netwerk worden verricht. vdK Online zal zich inspannen deze werkzaamheden te laten plaatsvinden op tijden dat Opdrachtgever daarvan het minste hinder ondervindt maar kan dit nimmer garanderen.

e. vdK Online is met het oog op het behoud en/of verbetering van de kwaliteit en veiligheid van het Product en/of de Dienst, gerechtigd in de Software alsmede in de Producten en/of Diensten, wijzigingen aan te brengen, waaronder bijvoorbeeld type Software en omvang en inhoud van de informatie die wordt verstrekt aan Opdrachtgever maar kan hiertoe nimmer verplicht worden gesteld door Opdrachtgever.

f. Onder service, zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden, wordt verstaan:
1. assistentie in de vorm van helpdeskondersteuning per mail en telefonisch;
2. doorvoeren van aanpassingen die vallen onder de service op verzoek van Opdrachtgever;
3. doorvoeren van aanpassingen geïnitieerd door vdK Online.

g. vdK Online zal zich inspannen de service als omschreven in lid f zo adequaat mogelijk uit te voeren. vdK Online kan niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van dergelijke ondersteuning.

h. Aanvullende werkzaamheden, die niet onder de service vallen, betreffen meerwerk als bedoeld in artikel 9 en zullen apart in rekening worden gebracht.

15: Intellectuele Eigendomsrechten

a. Opdrachtgever garandeert vdK Online, dat door de nakoming van de Overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van Opdrachtgever ontvangen toeleveringsmateriaal, alsmede het door vdK Online op verzoek van Opdrachtgever samengestelde materiaal geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, zoals maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever vrijwaart vdK Online zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op hun rechten.

b. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid a van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is vdK Online bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de Overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat vdK Online door de nakoming van de Overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal vdK Online de werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

c. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Producten, Diensten en/of Software berusten uitsluitend bij vdK Online of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht zoals omschreven in artikel 16.

d. Opdrachtgever onthoudt zich het recht van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Producten, Diensten en/of Software en de daarbij behorende andere materialen.

e. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Producten, Diensten en/of Software te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Software.

f. Het is vdK Online toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Producten, Diensten en/of Software. Indien vdK Online door middel van technische bescherming de genoemde onderdelen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

16: Gebruik & Licentie

a. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de Producten, Diensten en/of Software in overeenstemming met het beoogde gebruik voor de duur van de Overeenkomst onder de nadrukkelijke voorwaarde dat Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

b. In geval vdK Online voor Opdrachtgever een website ontwikkelt/ontwerpt is deze voorzien van het CMS systeem vdK Sites, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen tussen Partijen. Indien Opdrachtgever zelfstandig gebruik wenst te maken van vdK Sites om gegevens op de website te vullen, aan te passen etc., zal in de Overeenkomst een recht tot het gebruik (licentie) van vdK Sites worden opgenomen.

c. De licentie als bedoeld in lid b van dit artikel is aangegaan voor de duur van een kalenderjaar. Vanaf oplevering als bedoeld in artikel 8 lid a geldt deze derhalve tot het einde van het desbetreffende kalenderjaar.

d. Na afloop van de periode als bedoeld in lid c van dit artikel zal de licentie steeds stilzwijgend worden verlengd met een volledige kalenderjaar (12 maanden), tenzij Opdrachtgever de licentie ten minste 3 (drie) maanden voor het verstrijken van de overeengekomen periode schriftelijk opzegt.

e. Vanaf het moment dat Opdrachtgever enige betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde Producten, Diensten en/of Software te gebruiken en komt elke verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele Overeenkomst van ondergeschikt belang is.

f. Indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde Producten, Diensten en/of Software te gebruiken en komt elke in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

g. In geval van beëindiging van de Overeenkomst stelt vdK Online een back-up van de inhoud van vdK Sites ter beschikking aan Opdrachtgever in het reguliere format dat binnen vdK Sites wordt gebruikt.

h. In geval van beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, zal vdK Online overgaan tot verwijdering en/of vernietiging van alle aan hem ter beschikking gestelde gegevens uit haar actieve systeem. Na verloop van een termijn van maximaal 3 (drie) maanden na afloop van de Overeenkomst zullen deze gegevens ook van de back-ups zijn verwijderd en/of vernietigd. Voor zover de data persoonsgegevens betreffen, geldt in afwijking van het voorgaande, het bepaalde in artikel 12 lid d van de Bijlage.

i. vdK Online heeft met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, de vrijheid om de Producten, Diensten en/of Software te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

17: Geheimhouding, privacy & gegevensverwerking

a. Opdrachtgever en vdK Online zullen alle vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen omtrent elkaars ondernemingen en hun relaties strikt vertrouwelijk behandelen. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden aangemerkt, als zij als zodanig door Opdrachtgever en vdK Online worden aangeduid. De in dit artikellid opgenomen verplichting geldt gedurende de looptijd van een Overeenkomst en 1 (een) jaar daarna.

b. vdK Online verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever die nodig zijn voor het leveren, verrichten en/of in stand houden van de Producten en/of Diensten conform de privacyverklaring zoals opgenomen op haar website.

c. Opdrachtgever staat er voor in dat ten aanzien van de gegevens als bedoeld in het voorgaande lid alle wettelijke voorschriften betreffende eventueel te verwerken gegevens, stipt in acht zijn en zullen worden genomen. Opdrachtgever stelt vdK Online schadeloos en vrijwaart vdK Online in dit verband.

d. Alle medewerkers die handelen onder het gezag van vdK Online en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen tevens geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

e. vdK Online spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om gegevens zoals bedoeld in dit artikel te beveiligen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

f. Alhoewel vdK Online zich zal inspannen om de gegevens veilig te stellen conform lid e van dit artikel is zij niet aansprakelijk voor schade die op basis hiervan eventueel zou ontstaan.

18: Duur en beëindiging

a. Tenzij uitdrukkelijk anders voortvloeit uit de Overeenkomst of schriftelijk anders bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een onbepaalde tijd.

b. In het geval de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft welke is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze door elk der partijen per aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.

c. Opdrachtgever is niet gerechtigd een Overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen.

d. Tussentijdse ontbinding van een Overeenkomst is slechts mogelijk, wanneer een der partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden en deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk Schriftelijk ingebreke is gesteld door de andere partij waarbij een redelijk termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door of namens Opdrachtgever betreffen wezenlijke verplichtingen zoals bedoeld in dit lid.

e. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in voorgaand lid, al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat vdK Online ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die vdK Online vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar

f. Ieder der partijen kan een Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst, door Schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, wanneer wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of wanneer zijn/haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van de ondernemingen.

19: Diversen

a. Wanneer een bepaling van deze algemene voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden. In voornoemd geval zullen Opdrachtgever en vdK Online in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde bepaling dan wel bij de bepaling waaraan de gelding werd ontzegd.

b. vdK Online kan haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst overdragen aan een andere rechtspersoon bij overgang van (een deel van) haar onderneming. Opdrachtgever kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst en/of algemene voorwaarden niet zonder toestemming van vdK Online aan een derde overdragen. vdK Online zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

c. Bepalingen uit de algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst die naar hun aard bedoeld zijn stand te houden na het einde van de Overeenkomst, zullen van toepassing blijven.

20: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en vdK Online is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar vdK Online is gevestigd, tenzij de wet dwingend een andere rechter bevoegd verklaart.